หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม พ.ศ.2555
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนปกติ
แผนการเรียนสานฝันการกีฬาฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
แผนการเรียนสานฝันการกีฬา
แผนการเรียนห้องเรียนกีฬา
แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ
แผนการเรียนทวิศึกษา