คณะผู้บริหาร

ดร.ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 050610953

นางรอสมียะห์ สาเระ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา