คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดอามีน มาหะมะ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณาฎีร ฮามิ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายซอฟวาน ดามุง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกามีลาห์ ยุนุ
ตำแหน่ง : เหรัญญิกคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกอมารียะห์ วาเด็ง
ตำแหน่ง : เหรัญญิกคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟัตณี ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายฮาซัน มะสีละ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูร โต๊ะเจะนิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอัสรี มูซอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซีตีรอกีเย๊าะ เจะโด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชาไนย สาเล็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาตีเม๊าะ เจะดะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5