สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง   เป็นสีที่สามารถเข้ากับสีอื่นได้ทุกสี เปรียบได้กับลูก ท.พ.ทุกคนต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ทุกชนชั้น
สีน้ำเงิน    เป็นสีที่แสดงถึงความหนักแน่น หมายถึง ลูก ท.พ. ทุกคนจะต้องมีความอดทน หนักแน่น สามารถรับปัญหาและแก้ปัญหาได้ทุก
               สถานการณ์