กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอาหามะ ดือราแม็ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเรวดี มะเด็ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปาซียะ ยูโซะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2