บุคลากรอื่นๆ

นายวาหะ วาหลง
ลูกจ้างประจำ

นางนิซูรอยยา สาเมาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ