คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายตาเยะ เจะหนะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายรอนิง สาและ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางรอสมียะห์ สาเระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายรอมลี ดายะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมะดาโอะ บือแน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลเลาะ บนีอาดัม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลอซิ นาแว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอาลี ปะดอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางพาตีเม๊าะ สุจรูญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต จุลบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสะมะแอ เจะหลง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมะนาพี สาและ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน หะยีมานะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา