กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอาภินันท์ วิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0856293764

นางสาวปาตีเมาะ ปาแน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0807018590

นางสาวไอลดา เจะอาแซ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายซัยฟุดดีน หะยีดีแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสาคารียา วาจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2