กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวซัลมา เจะอาแซ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายอาธิป บูสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวโนรมาห์ ตันเหมนายู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนิสรีน เศษระนำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวตัสนีม โดตะแซ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3